top of page

32

Силвия Любенова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Силвия Любенова се дипломира като юрист в Департамент по право в Нов Български университет през 1998 г.

Професионалният й опит започва през месец април 1998 г. като юрисконсулт в Агенция "Митници", Централно митническо управление, "Правен отдел", където работи в продължение на 9 години.

Вписана е като адвокат в Софийска адвокатска колегия през месец октомври 2007 г. и има 12 години адвокатски стаж.

Специализира в областта на митническото, облигационното и търговското право, търговската несъстоятелност, гражданското съдопроизводство, административно и административно-наказателно право и процес.

Силвия Любенова е член на Дисциплинарния съд при Софийска адвокатска колегия от 28.06.2017 г. и до момента. Като член на Дисциплинарния съд е участвала в решаването на редица дисциплинарни производства и е изготвяла решения по тях.

В работата си като член на Дисциплинарния съд при Софийската адвокатска колегия изследва и принципни въпроси, касаещи значението на дисциплинарното производство, както и затрудненията при осъществяване на дисциплинарната дейност.

В работата си би работила за подобряване на дисциплинарната дейност на колегията и подобряване престижа на професията..

bottom of page