top of page

Принципи

Професионализъм

Органите на адвокатурата трябва да разполагат с достатъчна подготовка (практическа и академична подготовка), от всички сфери на дейност, свързани с адвокатската професия. Затова в екипа се включиха практикуващи адвокати, които имат академичен опит, включително като университетски преподаватели и преподаватели в НИП, адвокати, практикуващи в различни отрасли на правото и които се ползват с доверието и уважението на колегите си като безкомпромисни професионалисти.

Участие на адвокати от всички поколения

В екипа  са включени адвокати от различни поколения, за да успеем да достигнем до проблемите и вижданията на всяко поколение, включени са самостоятелно практикуващи и практикуващи съвместно с други адвокати, включително адвокати, които разполагат с организационен опит, необходим за подобряване организацията на работа.

Независима Адвокатура, защитаваща основните човешки права и върховенството на правото

Членовете на екипа вярваме, че независимостта на адвоката и на адвокатурата е определяща за възможността да се изпълнява конституционната роля на адвокатурата да защитава правата на гражданите. Върховенството на правото е немислимо без надеждна и качествена съдебна система, която не може да съществува без почтени, компетентни и независими адвокати. Независимостта на адвокатурата, като необходим участник в правораздавателната система, трябва да бъде отстоявана непрекъснато и категорично пред всички  власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, което членовете на екипа смятат за основна своя задача. 

Единство

Всички членове на екипа са обединени от общото си виждане за това, че трябва да изградим Почтена, Ефективна и Модерна Софийска Адвокатура. Не постигнахме единомислие още от самото начало, но обединени от по-важните приоритети и проблеми на Адвокатурата, изслушахме предложенията на всеки един колега от екипа и те намериха отражение в общата ни програма.

Приемственост

При сформиране на екипа изходихме от разбирането, че част от екипа следва да включва адвокати, които имат опит като членове на органа в предходен мандат, за да се осигури приемственост, да се идентифицират проблемите в работата на органите досега и да се постигне надграждане.

Ангажираност и Отчетност

Участниците в екипа са водени от разбирането, че проблемите в организацията на дейността на Софийска адвокатска колегия и подобряването на комуникацията между адвокатите и органите на САК могат да бъдат разрешени само със съвместните усилия на всички адвокати от колегията. Затова екипът предлага нов и модерен начин на управление на адвокатурата – управление, базирано на ефективна комуникация и връзка между адвокатите от колегията и органите на САК, публичност на приетите решения, отчетност за етапа на изпълнение на всяка от поставените цели и програми.

Почтеност

Участниците в екипа трябва да притежават качества, които ги правят естествени лидери сред адвокатите - почтеност, колегиалност, достойнство, деятелност и човечност, за да разберат проблемите на останалите си колеги, да ги подкрепят и да ги накарат да повярват, че да си адвокат е достойно за уважение.

bottom of page