top of page

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

   Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от адвокат Стефан Марчев дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

  1. Данни за администратора и за контакт с него.

   Адвокат Стефан Марчев е адвокат от Софийска адвокатска колегия, вписан в единния регистър на адвокатите с Личен номер 1100126710, който съвместно с адвокати от Софийска адвокатска колегия, а именно: Албена Василева Пенова, Александър Андонов Бояджиев,  Александър Андреев Андреев, Александър Ивайлов Тонев, Антон Йорданов Стефанов, Валентина Драйчева Бакалова, Ваня Траянова Стоянова, Вера Руменова Даскалова, Десислава Методиева Миразчийска, Евгения Петрова Гечева, Жана Иванова Кисьова, Златка Стефанова Динева, Ива Иванова Згурова-Шопова, Ивайло Кръстев Костов, Катерина Владимирова Граматикова, Лидия Въчева Дикова, Лили Николова Лозанова, Маргарита Руменова Димитрова, Мариана Емилова Вълкова, Мирослав Тодоров Мичев, Петьо Димитров Славов, Пламен Кирилов Киров, Силвия Йорданова Спасова, Христо Владов Хинов, Трендафил Трендафилов, Владимир Тодоров Петков, Даниела Георгиева Хаджова, Делина Павлова Павлова, Екатерина Спосова Методиева, Иван Веселинов Ангелов, Калина Иванова Кавалджиева,  Любка Младенова Ценова, Мария Димитрова Тончева, Мирослав Тодоров Мичев, Ненка Иванова Иванова, Радослав Иванов Тонев, Силвия Първанова Любенова, Тодорка Димитрова Ангелова, Христина Валериева Танчева, Христо Владов Хинов, Бойко Атанасов Войнов, Бойко Славенов Матеев, Вася Тодорова Илиева, Любомир Николаев Владикин, Румен Василев Котов, Румяна Кирилова Стоева – Сидерова, София Николова Разбойникова, е създал сайта www.sak2020.com.

   Целта на сайта е популяризиране на идеите на адвокат Стефан Марчев и екипа му по повод предстоящите избори за ръководни органи на Софийска адвокатска колегия през м. януари 2020 г.

   Адвокат Стефан Марчев е администратор на личните данни, предоставени от потребителите на сайта www.sak2020.com, които се обработват при или по повод участието на адвокат Стефан Марчев и екипа му в изборите за ръководни органи на Софийска адвокатска колегия.

   Адресът на администратора адвокат Стефан Марчев е: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 30, ет. 2 – на който адрес може да изпращате по пощата исканията си или лично да ги подадете.

   Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: info@sak2020.com, или да изпращате по факс: +359 2 986 79 68.

   2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

   Администраторът като адвокат, който съвместно с други адвокати участва в изборите за ръководни органи на Софийска адвокатска колегия през м. януари 2020 г., обработва лични данни на потребителите на сайта, когато такива данни бъдат предоставени със съгласието на потребителите чрез попълване на контактна форма, както и на законово основание, за следните легитимни цели::

- участие в изборите за ръководни органи на Софийска адвокатска колегия чрез упражняване на пасивното му избирателно право да бъде избиран в органите на адвокатурата;

- осигуряване на възможност на всички адвокати, включени в САК, да се информират за кандитатите и да упражнят информирано активното си избирателно право да избират адвокати за органите на адвокатурата.

- обсъждане на проблеми в адвокатурата с адвокати от САК с цел издигане авторитета на адвокатската дейност и повишаване на качеството на адвокатските услуги.

   В тези случаи Аминистраторът обработва лични данни на лицата, предоставили свои данни, попълвайки контактната форма, за целите на изборния процес и за установяване на обратна връзка с кандидатите за ръководни органи на Софийска адвокатска колегия.

   Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

   3. Категории получатели на данни извън Адвокатското съдружие.

   Администраторът не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

   Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

  • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (съдилища, прокуратура);

  • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

   4. Срок за съхранение на данните.

   Като администратор на данни адвокат Стефан Марчев обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

   5. Права на физическите лица-субекти на данни.

   Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

  • Право на достъп;

  • Право на коригиране на неточни или непълни данни;

  • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

  • Право на ограничение на обработването;

  • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

  • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

  • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

   Горните права може да упражните чрез отправено искане до Администратора (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретното си искане, като индивидуализирате в достатъчна степен искането си и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Администратора.

   6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

   Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София.

   7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

   Администраторът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации, за които не е приложим Регламент 2016/679.

 

 

Адвокат Стефан Марчев

bottom of page