top of page

Организирана адвокатура

Работещи органи

Ефективността  на Адвокатския съвет и добрата комуникация с адвокатите от колегията, зависят от добрата организация - както сред членовете на съвета и останалите органи на САК, така и сред служителите.

Нашите предложения:

1

 

Атестиране на служителите

Въвеждане на система за атестиране на служителите и контрол на работното време.

Осигуряване на възможност адвокатите да оценяват обслужването от служителите в САК.

2

Приемно време за адвокати и граждани всеки работен ден

Въвеждане на приемно време за адвокати и граждани, в което на ротационен принцип всеки от членовете на Съвета (основни и резервни) ще приема адвокати и граждани.

Така ще се осигури възможност всеки ден в съвета на разположение на адвокати и граждани да бъде член на Съвета, което ще подобри връзката и комуникацията между Съвета и адвокатите от колегията.

3

По-широка представителност и сътрудничество

Създаване на консултативен съвет към САС, включващ представители на всички адвокатски сдружения с нестопанска цел, със седалище в гр. София и привличане на участниците в тези сдружения към дейността на САК и ползване на опита им в съответните области.

Провеждане на периодични кръгли маси, с участието на адвокати от САК и представители на адвокатските организации по въпроси и проблеми на адвокатурата.

4

Подобряване дейността на правната помощ

Периодични отчети за броя на разпределените дела по ЗПП;

Публична информация за разпределянето на особените представителства и натовареността на адвокати;

Осъществяване на текущ контрол за качеството на правната помощ;

Предложение до НБПП за отписване на адвокати, които не осъществяват качествена правна помощ;

5

 

Разрешаване на спорове

Създаване на Център по медиация към Софийска адвокатска колегия – включващ само адвокати от САК. Осигуряване на помещение на САК, в което да се провежда медиация.

Създаване на арбитраж към Софийска адвокатска колегия за спорове между адвокати и адвокатски дружества/съдружия.

6

Подобряване управлението на почивните бази

Установяване на градоустройствения статут на сградите; анализ на заетостта на сградите; анализ на приходите и разходите за поддръжка; преценка за ефективност на разходите; инвестиране в системи за видеонаблюдение с цел охрана на сградите и подобряване на контрола върху заетостта на сградите; създаване на социални програми за ползване на сградите от по-широк кръг адвокати.

7

Участие в законодателния процес

Включване на адвокатите от САК и самия Съвет в законодателния процес чрез мониторинг на Портала за обществени консултации strategy.bg,  чрез създаване на форум на сайта на САК за обсъждане на проекти на нормативни актове в определени области, за които е в ход обществено обсъждане по чл. 26 ЗНА.

8

Адвокатски център на САК в София

Проучване възможността да бъде създаден Адвокатски център на САК в София – за практически обучения и други дейности, включително чрез закупуване на сграда/помещения в гр. София или отправяне на искания до Столична община/Областен управител за предоставяне на САК на сгради общинска/държавна собственост.

Ефективно управление на наличното недвижимо имущество в гр. София 

9

 

Периодичен бюлетин на САК

Създаване на периодични бюлетини на САК (електронни бюлетини) за подпомагане дейността на адвокатите – тематични бюлетини (тип наръчници) в определени области; справочници; годишни справочници за проведени обучения с линк към материалите от обученията, електронни периодични бюлетини тип Newsletters, с които да се уведомяват адвокатите за практически важни и полезни новости в законодателството, тълкувателната практика и пр.

10

Регистър на адвокатите от САК, членове на чуждестранни колегии

Много адвокати от САК са вписани като адвокати в чуждестранни адвокатски колегии, но общодостъпна информация за това у нас няма. Създаването на регистър на адвокатите от САК, практикуващи и в чужбина (достъпен на сайта на САК), ще разшири колегиалните контакти между адвокатите от колегията и професионалната реализация на адвокатите от САК, които членуват в чуждестранни колегии.

bottom of page