top of page

24

Ненка Иванова

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Ненка Иванова Иванова е адвокат от Софийската адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 13 години и 9 месеца.

 

Професионална биография

Ненка Иванова е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2003 г., специалност „Право“, образователна степен „Магистър“.

Има и завършено висше образование „Българска филология“ – Факултет „Славянски филологии“ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ през 1991 г., с втора специалност „Журналистика“, придобита в същия университет.

Адвокат е в Софийската адвокатска колегия от март 2006 г.  

От 2006 г. до 2017 г. е адвокат и съдружник в Адвокатското дружество „АК Попов и съдружници“. От август 2017 г. е адвокат със самостоятелна практика в София.

Специализира в областта на гражданското, търговското и административното право.

Ненка Иванова е заместник-главен редактор на сп. „Общество и право“ – издание на Съюза на юристите в България (от 2006 г. и в момента).

Координатор на екипа и основен автор (цитиран), изготвил презентацията на българското законодателство в сборника „LEGAL ENVIRONTMEN REPORT OF THE „BELT AND ROAD COUNTRIES” на All China Lawers Association (Китай).

Професионалният ѝ опит включва: юридически консултации и процесуално представителство в областта на гражданското, административното и търговското право; опит в работата с компании от Югоизточна Азия (основно НР Китай) и проекти в областта на строителството и инженеринга; опит в изготвянето на проекти за кандидатстване по структурни фондове и програми, финансирани от Европейския съюз; изготвяне на прегледи и анализи на българското законодателство в контекста на проекти по структурни фондове и програми, финансирани от ЕС; опит в регистриране на търговски марки в Патентното ведомство.

Ненка Иванова е външен лектор в Националния институт на правосъдието във връзка с провеждани обучения „Съдебна власт и медии“ по ОП „Добро управление“.

 

Организационен опит и умения

Ненка Иванова е била медиен консултант на Висшия адвокатски съвет в периода 2004 – 2013 г. Притежава дългогодишен опит (1991 – 2006) като специализиран журналист и редактор в печатна медия, отразяващ проблемите на съдебната власт, законодателната дейност на МС и НС, дейност на Конституционния съд, както и на независимите юридически професии (адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители).

Експерт към „ТЮФ Рейнланд България“ ЕООД за сертифициране по ISO 9001:2001 и ISO 9001:2008 (Система за управление на качеството) на юридически кантори – от 2006 г. и в момента.

bottom of page