top of page

Модерна адвокатура

Електронна Адвокатура

Наша основна цел е да се отговори на съвременните предизвикателства пред упражняването на адвокатската професия.

Паралелно с използването на традиционните средства за комуникация в ежедневната работа на адвокатурата ще се въведат  съвременните технологии: за електронно подаване на документи и проверяване статуса им, извършване на електронни плащания, водене на електронно досие на адвоката/адвокатското дружество, позволяващо отдалечен достъп, получаване на електронни удостоверения и други услуги. Това  ще подобри организацията на работа на всички органи на САК, ще облекчи комуникацията с адвокатите и ще спести време и средства на всички.

Конкретните стъпки, които предлагаме:

1

Електронна деловодна система

Система, включваща входящ/изходящ регистър; модул за генериране на типови документи (по темплейти); регистриран достъп на служителите и членовете на САС до системата и относимите към тях документи. Системата ще позволява проследяване на всеки един документ (нещо, което в момента е абсолютно невъзможно);

2

Нов сайт на Адвокатската колегия

Създаване на нов публичен сайт, леснодостъпен и информативен, позволява бърз и ефективен достъп на всеки потребител до търсената информация.

Чрез сайта всеки адвокат от колегията ще има достъп и до електронните портали за електронни услуги на САК, предлагани за адвокати от колегията.

3

Портал за електронно управление

Порталът ще позволява подаване на електронни заявления за вписване, за промени във вписани обстоятелства, за временно преустановяване на дейност, заявления за допускане до изпит, за отписване; "електронно досие" на адвоката и пр. Системата ще съдържа публична част, достъпна за всички лица, имащи отношения със САК, както и секция с ограничен достъп - за бърз достъп до определена информация.

4

Електронен портал за дисциплинарни дела

Съдържащ информация за движението на делата с анонимизирани данни за участниците в производството – номер на дело, дата на образуване, дата и вид на процесуалните действия на съда и страните, диспозитив на актовете на съда по хода на делото, диспозитив на решението, както и пълно електронно досие, достъпно за страните и членовете на разглеждащия делото състав.

5

Секция в сайта „Състояние на бюджета на САК“

В секцията ще е налична подробна информация за изпълнението на всички бюджети за предходни години, както и актуална информация (на месечна или тримесечна база) за изпълнението на бюджета за текущата година в приходната и разходната част.

6

Създаване на електронна картотека за Библиотеката

С възможност за онлайн поръчване на заглавия и справки, както и дигитализация на наличните заглавия с осигуряване на възможност за отдалечен достъп до дигитализираните заглавия за адвокати.

bottom of page