top of page

19

Мария Тончева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Мария Димитрова Тончева е адвокат с петнадесет години адвокатски стаж.

Мария Тончева се дипломира като юрист в Юридически факултет на Софийския университет през 2003г.

Професионалният опит на Мария Тончева започва през юли 2004г., когато се вписва като адвокат в Софийска адвокатска колегия. От юли 2004г. – до януари 2007г. развива самостоятелна адвокатска практика. Има 15 години адвокатски стаж.

През януари 2007г. става част от екипа на АД „Павлов и Павлова”. Специализира в областта на облигационното, вещното, търговското право и изпълнителното производство, осъществява представителство на банки при учредяване на ипотеки, както и процесуално представителство на банки.

От януари 2017г. развива самостоятелна практика, като осъществява правно обслужване на търговски дружества в областта на облигационното, вещното и търговското право, процесуално представителство в областта на гражданското право, както и процесуално представителство на физически лица в областта на гражданското право.

В работата си като съдия в Дисциплинарния съд при САК би работила за подобряване на дисциплинарната дейност на колегията.

bottom of page