top of page

Компетентна адвокатура

Обучителна и квалификационна дейност

Упражняването на адвокатска професия изисква високо ниво на професионална подготовка, което да бъде поддържано в променящата се правна среда.

Независимо че Законът за адвокатурата предвижда Центъра за обучение на адвокати като обучителния „институт“ на адвокатурата (чл. 28, ал. 1 и ал. 2 ЗА), общото задължение да ръководи и осъществява дейността по професионалната квалификация е на адвокатските съвети (чл. 89, т. 11 ЗА).

При колегия в състав от над 6 000 адвокати ефективното обучение на всички адвокати по полезни теми, свързани с придобиване на теоретични и практически знания, е невъзможно чрез провеждането на семинари "на парче", без дългосрочна и ясна стратегия, отчитаща първостепенното значение на професионалната квалификация и компетентността на адвоката за авторитета на адвокатурата.

Нашите предложения:

1

Възможност всеки адвокат да покрие часовете за обучение

Изготвяне и обявяване на годишна програма за обучения до края на всяка предходна година;
Създаване на възможност за електронно записване в семинарите с отчитане на часовете обучение и издаване на електронни сертификати;
Синхронизиране на годишните програми на САК с програмата на ЦОА;
Намиране на форми за сътрудничество с квалификационните центрове към НК, КЧСИ, НИП и др.;
Специализирани курсове (в рамките на година или сезон) по определени теми.

2

Специализирани обучения за млади адвокати

Встъпително (начално) обучение за новоприети адвокати с различна продължителност за младши адвокати и за  адвокати – по практически теми, свързани с упражняване на професията, с етичните правила на професията;
Въвеждане на „менторска“ програма за млади адвокати, които желаят да получават напътствия и подкрепа от опитни адвокати, отговарящи на определени условия (по подобие на института на адвоката-патрон на стажант-адвоката по отменения Закон за адвокатурата от 1991 г.).

3

Практически обучения за електронни услуги

Провеждане на практически обучения от адвокати за адвокати по въпроси, свързани с достъпа до електронни услуги, предоставяни от съдилищата, ще подобри информираността сред адвокатите, ще подобри колегиалните отношения между различните възрастови групи в колегията и ще има дългосрочен положителен ефект за цялата колегия.

4

Обучения по юридически английски език за адвокати

Организиране на специализирани курсове по юридически английски език  за адвокати при подпомагане на обучителния процес от САК - чрез предоставяне на зала за провеждане на обучение и заплащане на  лекторско възнаграждение за обучителя, с което дължимата такса от адвокати ще бъде намалена значително под обичайната цена за участие в групово обучение по юридически английски език..

5

Академичен обмен и международна дейност

Насърчаване на международен обмен на обучение на адвокати от САК в чужбина;
Международната дейност ще се осъществява от действащи адвокати, специалисти по съответните теми, след провеждане процедура на подбор;
След всяко участие в международен форум ще се представя доклад до  адвокатите от САК;
Установяване сътрудничество между САК и студентски организации.

6

Възстановяване дейността на библиотеката

Пълна инвентаризация, дигитализация и текущо попълване на библиотечния фонд.
Сключване на договори с големите правни издателства у нас и създаване на един общ портал за правна литература.
Създаване на работни места тип „споделен офис“ в библиотеката в Търговския дом.

bottom of page