top of page

40

Катерина Граматикова

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Катерина Граматикова е адвокат от Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж от 12 години и 8 месеца.

 

Професионална биография

Катерина Граматикова завършва Юридически факултет на Софийския университет през 2002 г. През 2008 г. специализира Общностно право на конкуренцията към King’s College, Лондон и Корпоративно право на Съединените щати и Международно регулиране на търговията към Бостънски университет, филиал Лондон.

Професионалното си развитие започва като експерт в Комисия за защита на конкуренцията, дирекция „Антитръст“, след което през 2007г. се присъединява към екипа на „Добрев и Люцканов“ Адвокатско дружество, към който е част и понастоящем, като младши съдружник.

Специализира в областта на конкурентното право, обществени поръчки, енергетика и възобновяеми енергийни източници, корпоративно право и капиталови пазари.

Председател е на Националния комитет на Международния съюз на адвокатите за България (Union Internationale des Avocats (UIA)) и от 2012г. до 2015г. е лектор в Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" към ВАС, като провежда обучения на теми, касаещи прилагането на Закона за обществените поръчки.

 

Организационен опит и умения

Катерина Граматикова участва в подготовката и провеждането на редица семинари с международно участие на територията на България, организирани от Международния съюз на адвокатите съвместно с Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия. Като лектор е участвала на няколко международни форума, сред които „Първи хидроенергиен форум“ през 2009г., 13-ти зимен семинар на Международния съюз на адвокатите, проведен през 2018г. в Цермат, Швейцария, семинар, проведен в София през 2015г. на тема „Съдът на Европейския съюз и Националната юрисдикция – ролята на адвоката“ и други.

Като член на експертна група към Висшия адвокатски съвет, подпомага изготвянето на проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за адвокатурата, обнародван в ДВ, бр. 97 от 2012 г., като участва и в работни групи по привеждане на Закона за адвокатурата в съответствие с Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 година относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията.

Като експерт в Комисията за защита на конкуренцията взема участие в няколко Консултативни комисии към Генерална дирекция „Конкуренция“ към Европейската комисия във връзка с изменения на различни актове на комисията в областта на конкурентното право.

От 2007г. подпомага Световната банка във връзка с годишните издания Doing Business, като е автор на множество публикации в областта на енергийното и конкурентното право в различни престижни издания, сред които Адвокатски преглед, Internationaler Rechtsverkehr, издание на Германското сдружение на адвокатите, вестник "Пари" и Wirtschaftsblatt.

bottom of page