37

Ивайло Костов

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Ивайло Костов е адвокат към Софийската адвокатска колегия с общ адвокатски стаж от 13 години.

 

Ивайло Костов завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. От м. януари 2007 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия.

 

През 2010 г. заема длъжността „асистент“, а през 2018 г. е избран за главен асистент по гражданско процесуално право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес“. Има множество публикации в областта на гражданския процес.

 

Ивайло Костов е лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ от 2015 г. Член е на редакционната колегия на списание „Съвременно право“.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България