37

Христина Танчева

Кандидат за член на Дисциплинарния съд

Христина Танчева е адвокат при Софийска адвокатска колегия с общ адвокатски стаж 5 години.

 

Професионална биография

Христина Танчева завършва Юридически факултет на Софийския университет през 2012 г.

Тя е адвокат при Софийска адвокатска колегия от април 2014 г. Специализира в областта на облигационно, вещно, семейно и наследствено, търговско, потребителско и административно право.

Христина Танчева е главен асистент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Гражданскоправни науки“. Тя е „доктор” по Гражданско и семейно право. Христина Танчева е член на Съюза на учените в България, както и член на редакционната колегия на списание „Търговско право” (ISSN 0861-6892). Има издадена монография на тема „Отговорност за вреди от дефектни продукти“, както и публикувани статии в научни периодични издания.

 

Организационни умения и компетенции

Има опит в разработване на учебни програми и курсове, както и във водене на обучения и разработване на проекти в областта на гражданското право на български и английски език.

АДВОКАТИ ЗА АДВОКАТИТЕ

© 2019 - 2020 Всички права запазени

гр. София - 1142, бул. Васил Левски 30, ет. 2

Тел.: +359 2 986 79 51

  • Facebook

Адвокатски избори 2020 - Софийска адвокатска колегия | Избори САК 2020 | София, България