top of page

Етична адвокатура

Популяризиране на етичните правила и подобряване на дисциплинарната дейност

Етичните правила и принципи на адвокатската професия са наложени и утвърдени от специфичните функции, които адвокатите изпълняват - не само в полза на своите клиенти, но и на обществото като цяло. 

Налагането на дисциплинарни наказания не би могло да бъде ефективно, ако не бъде съчетано със специализирани обучения, посветени на етичните правила и принципи на професията. 

Екипът е обединен от разбирането, че Етичната адвокатура може да бъде резултат от законосъобразна, предвидима и прозрачна  дисциплинарна дейност на Софийския адвокатски съвет и Дисциплинарния съд, съчетана с непрекъснато обучение сред адвокатите, утвърждаващо значението на етичните правила и тяхното спазване за престижа на всеки отделен адвокат и за авторитета на Адвокатурата.

Какво предлагаме:

1

Специализирани обучения по деонтология

Доброто познаване на етичните правила и важното им значение за престижа на професията може да се постигне само чрез специализирани обучения по деонтология за всички адвокати. Запознаването на адвокатите с етичните правила на професията ще има превантивен ефект и ще намали броя на дисциплинарните нарушения.

2

Законосъобразност и предвидимост на дисциплинарната политика

Ясна дисциплинарна политика на съвета, насочена към стриктно прилагане на Закона за адвокатурата и ЕКА.

Създаване на общодостъпен каталог (поддържан в електронен вид) с индексирана дисциплинарна практика на ДС на САК и Висшия дисциплинарен съд по отделните дисциплинарни нарушения.

3

Публичност и прозрачност

​Оповестяване на доклади за дисциплинарната дейност на САС и на ДС на сайта на САК.

4

Модернизация

Създаване на електронен портал за достъп до дисциплинарни дела (по подобие на електронните системи на съдилищата) – електронно дисциплинарно дело – с публична част и част, достъпна за регистрирани потребители (дисциплинарни съдии, страни по делото, участници в дисциплинарното производство).

5

Достъпност на дисциплинарната дейност

Отмяна на взетото решение на САС, с което е въведена такса за разглеждане на сигнали за дисциплинарни нарушения срещу адвокати.

Отмяна на взетото решение на САС, с което е въведено възнаграждение за членовете на съвета, които разглеждат дисциплинарни преписки (равно по размер на таксата за разглеждане на преписите).

6

Анализ на ефекта от дисциплинарната дейност

Мониторинг на резултатите от дисциплинарната дейност на Адвокатския съвет, включително за последиците от наложените дисциплинарни наказания върху дейността на наказаните адвокати,  обобщаване на статистически данни за дисциплинарните дела и дисциплинарните наказания.

7

Материална обезпеченост

Въвеждане на длъжност "протоколист" за съставяне на протоколите по дисциплинарните дела.

Осигуряване на нови устройства за звукозапис - с по-високо качество, отделни за състава на съда, за обвинението, за защитата и за заинтересованото лице.

Оборудване на залата за обучения в търговския дом, за да се ползва и за провеждане на заседания по дисциплинарни дела освен за обучения.

bottom of page