top of page

5

Александър Тонев

Кандидат за член на Адвокатския съвет

Адвокат Александър Тонев има над 15 години опит в представителството на български и международни банкови институции и дружества, както и консултиране в областта на банковото право, търговското право и вещното право. Специализирал е в Отдела по банково право на британската правна фирма Allen & Overy LLP, Лондон. Практиката на адвокат Тонев обхваща правни консултации и представителство по граждански и търговски дела, заповедно производство, изпълнително производство и търговска несъстоятелност, административно право и процес, ценни книжа и финансови инструменти, обществени поръчки и концесии, правен режим на интелектуалната собственост (патенти за изобретения, полезни модели, марки, дизайни, произведения). Той е асистент по “Правен режим на интелектуалната собственост” в Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. Адвокат Тонев притежава магистърска степен по „Финанси“ от Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов. Регистриран представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство. Владее английски и руски език.

bottom of page